.

Ochrana osobných údajov - GDPR


Ochrana osobných údajov

Podmienky spracovania osobných údajov

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto zásady spracúvania osobných údajov sú spracované za účelom zabezpečenia bezpečnosti a dôvernosti Vašich osobných údajov.  Cieľom tohto materiálu je informovať Vás o spôsobe spracovania osobných údajov, ktoré zhromažďujeme pri našej obchodnej činnosti. Vysvetliť ako a prečo tieto údaje zhromažďujeme, používame, spracovávame a ochraňujeme, ako dlho ich uchovávame, s kým ich zdieľame, informovať práva, ktoré môžu dotknuté osoby vykonávať v súvislosti s používaním ich osobných údajov, z akých zdrojov ich získavame, kde môžete získať ďalšie informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje sa spracúvajú, ako sú zabezpečené, ako nás môžete kontaktovať o našich postupoch ochrany osobných údajov a uplatňovať vaše práva.

Prevádzkovateľ: Ing. Silvia Kánová - ESPOR, so sídlom: Podháj 6, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika, prevádzkou: Kapitulská 12, 97401 Banská Bystrica, IČO: 37330845, Zaregistrovaný na Obvodnom úrade Banská Bystrica, číslo živnostenského registra: 601-17500.

Ako prevádzkovatelia osobných údajov dodržujeme zásady spracúvania osobných údajov a s vašimi osobnými údajmi nakladáme výhradne v súlade s platnými zákonmi, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679 zo dňa 27. apríla 2018, rozhodujeme o účele a prostriedkoch spracúvania Vašich osobných údajov a zabezpečujeme správnosť ochrany Vašich údajov pomocou dostupných technológií a vyhodnocujeme a aktualizujeme náš systém vytvorený na ochranu vašich osobných údajov. Tieto zásady spracovania osobných údajov poskytujú rámec pre pochopenie osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, ako to vyžaduje zákon, vrátane ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane údajov Európskej únie (ďalej len "GDPR"). Osobné údaje budú kontrolované a spracované Prevádzkovateľom údajov v súlade s podmienkami týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Tento dokument sa vzťahuje na osoby, ktorým pomáhame s hľadaním zamestnania a príjemcom našich služieb, používateľov webovej stránky www.espor.sk, zástupcov našich obchodných partnerov, klientov a dodávateľov, na osoby, ktorých osobné údaje využívame k našim marketingovým aktivitám a na osoby, ktoré nám odporúčajú osoby, potenciálnych kandidátov, ktorí majú záujem o sprostredkovanie zamestnania. Nevzťahuje sa na zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu priamo pre prevádzkovateľa.

Vezmite, prosím, na vedomie, že ak nesúhlasíte so spracúvaním svojich osobných údajov, či so zásadami ochrany súkromia, nemôžete využívať naše služby.

Forma získavania a evidencie osobných údajov

Väčšinu osobných údajov, ktoré spracúvame a zhromažďujeme, získavame priamo od Vás prostredníctvom našej internetovej stránky vyplnením registračného, alebo iného formulára, na základe Vášho telefonátu, emailu, prípadne SMS správy odoslanej na naše telefónne čísla. Údaje tiež získavame formou Vašej odpovede na náš pracovný inzerát, pracovných portálov, cez kanály sociálnych médií, pri osobnom stretnutí v súvislosti so sprostredkovaním zamestnania, alebo v súvislosti s interakciami s obchodnými partnermi a klientmi.

Druhy spracovávaných osobných údajov

Spracúvame nasledujúce osobné údaje, alebo kategórie osobných údajov, nie všetky však spracúvame o každom kandidátovi. Nemôžeme napríklad uviesť všetky osobné údaje, ktoré nám uchádzači o prácu predkladajú vo svojich životopisoch a ďalších súvisiacich dokumentoch, ktoré posielate aj keď nie sú potrebné k sprostredkovaniu práce alebo službám. Všetky potrebné údaje, ktoré sú potrebné pre účely sprostredkovania zamestnania a ostatných služieb sú uvedené v našich registračných podkladoch a na našej web stránke.

V závislosti od povahy vzťahu s Vami, môžeme zhromažďovať vybrané osobné údaje, ako to umožňujú miestne právne predpisy

 • kontaktné informácie: meno a priezvisko, akademický titul, dosiahnuté vzdelanie, adresa trvalého bydliska, kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa
 • informácie, ktoré poskytnete o priateľoch alebo iných osobách, ktorých by ste chceli kontaktovať. (pri predpoklade, že druhá osoba predtým dala povolenie/súhlas na takúto komunikáciu)
 • ďalšie informácie, ktoré nám môžete poskytnúť prostredníctvom formulárov na našej stránke.

Ak sa uchádzate o pracovnú pozíciu, alebo si vytvoríte registráciu, aby ste získali prácu, môžeme zhromažďovať aj nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • občianstvo, štátna príslušnosť, národnosť, rodinný stav
 • všetky informácie uvedené vo Vašom životopise, vo Vašom profile na našich internetových stránkach, prílohy k vašej odpovedi na inzerát, či Vaša žiadosť o informácie, informácie v motivačnom liste
 • informácie o registrácii na úrade práce
 • fotografia (ak nám ju poskytnete ako prílohu k svojmu životopisu)
 • znalosť cudzích jazykov, špeciálne schopnosti/znalosti a profesijná kvalifikácia, vodičské oprávnenie
 • hodnotenie osobnostných charakteristík
 • história zamestnaní a história absolvovaného vzdelania, pracovné skúsenosti, informácie o predchádzajúcich a súčasných zamestnaniach
 • rodné číslo (iba ak je uvedené v dokumentoch, napr. doklad o ukončenom vzdelaní)
 • očakávaná odmena, plat
 • informácie o bankovom účte
 • informácie týkajúce sa daní, pridelené daňové číslo pre účely registrácie zamestnanca v zahraničí
 • informácie poskytnuté referenčnými osobami (poskytnuté od tretích osôb ako referencie)
 • informácie, ktoré poskytnete ohľadom Vašich kariérnych záujmov, a iné informácie o Vašich schopnostiach a zručnostiach, kvalifikácii na prácu

a pokiaľ je to právnymi predpismi dovolené alebo prikázané:

 • informácie o zdravotnom stave, ktoré by mohlo ovplyvniť alebo brániť výkonu povolania

Okrem toho môžeme zhromažďovať informácie, ktoré nám poskytnete o ďalších osobách, ako napríklad informácie týkajúce sa kontaktov v prípade naliehavých situácii.

Dôvod spracovania osobných údajov

Pokiaľ nám pošlete Váš životopis, priamo alebo v rámci našich náborových procesov z dôvodu, že hľadáte zamestnanie, odpovedáte na konkrétny inzerát, vytvárate si registráciu na našej internetovej stránke, alebo nás inak kontaktujete s cieľom získať informácie o zamestnaní (elektronicky, písomne, prostredníctvom našich formulárov, telefonicky,...), poskytujete nám osobné údaje, ktoré spracúvame v priebehu celého procesu obsadzovania voľných pracovných pozícií a pri poskytovaní našich služieb. Všetky naše služby súvisia s hľadaním zamestnania, náborovým procesom, hľadaním vhodných kandidátov a osobným rozvojom. Vaše osobné údaje spracúvame iba z legitímnych dôvodov. Ak nie je uvedené inak, spracúvame osobné údaje uchádzačov o zamestnanie s ich výslovným súhlasom alebo v súvislosti s plnením zmluvy uzavretej s nami. Ak uchovávame vaše osobné údaje, zakladá sa toto spracúvanie na našom legitímnom záujme. Akékoľvek zdieľanie osobných údajov kandidátov s našimi zmluvnými partnermi je podmienené vaším súhlasom.

Účely spracovávania a využívania osobných údajov

Prevádzkovateľ zhromažďuje údaje k nasledujúcim účelom spracovania osobných údajov:

 • sprostredkovanie zamestnania a poskytovania riešení týkajúcich sa pracovnej sily a zapájania ľudí do práce
 • spracovanie fakturovaných platieb za služby a tovary
 • riadenie našich vzťahov s klientmi, obchodnými partnermi
 • zasielanie propagačných materiálov, upozornení týkajúcich sa dostupných pracovných pozícií a iných oznámení v súlade s Oznámením o Cookies a reklame
 • informovanie o nových pracovných ponukách, na odpovedanie na otázky a žiadosti
 • prevádzkovanie, hodnotenie a zlepšovanie nášho podnikania (vrátane vývoja, zdokonaľovania, analýzy a zlepšovania našich služieb, riadenia našej komunikácie, vykonávania analýz údajov a vykonávania účtovných funkcií)
 • ochranu, identifikáciu a snahu predchádzať podvodom a inej nezákonnej činnosti, pohľadávkam a iným záväzkom
 • dodržiavanie a presadzovanie platných právnych požiadaviek, príslušných priemyselných noriem, zmluvných záväzkov a našich pravidiel.

Všetky spracovateľské aktivity budú vykonané na základe odpovedajúcemu právneho dôvodu, ktorý najmä zahŕňa: Váš súhlas alebo explicitný súhlas dotknutej osoby, ak to vyžadujú platné právne predpisy (napr. spracovanie Vašich osobných údajov pre naše marketingové aktivity či kontinuálne sprostredkovanie zamestnaní); zabezpečenie, že splníme povinnosti zo zmluvy, ktorú máme s Vami uzavretú alebo aby sme vykonali opatrenia, ktoré sú potrebné pred uzatvorením zmluvy, o čo ste požiadali (napr. aby sme Vám poskytnúť službu v oblasti práce a kariéry). V týchto prípadoch je poskytnutie Vašich osobných údajov nevyhnutnou požiadavkou zmluvy alebo pre uzavretie zmluvy; v prípade, že požadované osobné údaje neposkytnete, nemohli by sme splniť naše zmluvné povinnosti a z týchto dôvodov nebudeme môcť s Vami zmluvu vôbec uzavrieť a nevyhnutnosť pre oprávnený záujem Prevádzkovateľa, ako je podrobnejšie popísané nižšie (napr. sprístupnenie internetovej stránky používateľovi, aby mu boli poskytnuté ponúkané služby či výpočet našej odmeny, ktorú účtujeme našim klientom).

Okrem vyššie uvedených aktivít, ak sa registrujete na našej stránke a budete sa uchádzať o pozíciu, ako to umožňujú mieste právne predpisy, používame Vaše osobné údaje, ako sú vyššie opísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov pre nasledujúce účely: 

 • zaistiť Vám pracovné príležitosti a prácu  
 • poskytnúť Vám služby v oblasti ľudských zdrojov
 • poskytnúť ďalšie služby, ako sú školenia, kariérne poradenstvo a služby na zmenu povolania
 • posúdiť Vašu vhodnosť ako kandidáta na prácu a posúdiť Vašu kvalifikáciu pre danú pozíciu
 • a vykonávať analýzy údajov, ako napríklad: analýzu našej databázy uchádzačov o zamestnanie hodnotenie individuálneho výkonu a schopností, vrátane hodnotenia pracovných zručností a schopností; identifikácia nedostatkov zručností; využívanie informácií na porovnanie jednotlivcov a potenciálnych príležitostí

Pokiaľ tieto informácie budeme chcieť využiť taktiež aj inými spôsobmi, zvlášť Vás o tom budeme vopred informovať. Spracúvanie osobných údajov nám pomáha v našej činnosti sprostredkovateľa zamestnania a zároveň nám pomáha poskytovať súvisiace služby, ktoré zahŕňajú reakciu na vašu odpoveď na pracovný inzerát a korešpondenciu medzi vami a vašimi potenciálnymi zamestnávateľmi počas náborového procesu. Ďalej spracúvame vaše osobné údaje na priame marketingové a štatistické účely, ktorých spracúvanie je odôvodnené naším legitímnym záujmom.

Osobné údaje zhromažďujeme, aby sme uchádzačom uľahčili náborový proces a klientom potom vyhodnocovanie vašich schopností, skúseností, kvalifikácie a vhodností pre súčasné a budúce pracovné pozície, o ktoré by ste mohli mať záujem. Najmä potom vyhodnocujeme, či ste na danú pozíciu ako kandidát vhodný a taktiež či vaše vzdelanie, skúsenosti a jazykové znalosti spĺňajú požiadavky inzerovanej pozície a či je ponúkaná odmena v súlade s vašimi očakávaniami. Tento proces vyhodnotenia je možné kategorizovať ako profilovanie podľa článku 4, odseku 4 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Tým, že prijmete tieto Zásady ochrany súkromia, súhlasíte s profilovaním svojich osobných údajov na tento účel. Osobné údaje zhromažďujeme a ukladáme aj preto, aby sme ich spracovali na účely našej spoločnosti ako agentúry sprostredkovavájucej prácu a poskytujúcej personálne poradenstvo. Naše internetové stránky umožňujú k odpovediam na inzeráty na konkrétne pozície prikladať prílohy. Tieto prílohy zasielate dobrovoľne a osobné údaje obsiahnuté v týchto prílohách sa budú spracúvať na účely vyhodnotenia vašej vhodnosti ako kandidáta na danú pozíciu. Váš profil na našich internetových stránkach vám umožňuje prepojiť svoju odpoveď na pracovný inzerát so svojimi účtami na sociálnych sieťach (ako je LinkedIn či Facebook). Ak sa rozhodnete, že uvediete odkaz na svoj účet na sociálnych sieťach, môžeme spracúvať nielen tento odkaz, ale taktiež údaje na vašich účtoch, avšak iba v spojení s našou činnosťou sprostredkovateľa zamestnania.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ môže spracovávať Vaše osobné údaje k určitému oprávnenému obchodnému účelu, ktorým môže byť: zlepšenie a Personalizácia našich služieb a komunikácie v prospech našich klientov, uchádzačov o zamestnanie; identifikovanie podvodu a jeho zamedzenie; zvýšenie bezpečnosti našich sietí a informačných systémov; lepšie pochopiť spôsob, akým ľudia komunikujú s našimi webovými stránkami; priamy marketingu; zasielanie komunikačných správ a oznámení, o ktorých si myslíme, že by Vás mohli zaujímať; určenie účinnosti propagačných kampaní a reklamy; výkon našich práv voči Vám či našim klientom a obchodným partnerom; splnenie zmluvných povinností voči našim klientom či obchodným partnerom. Vždy, keď spracovávame údaje na tieto účely, zabezpečíme, aby sme Vaše práva dodržiavali a zohľadňovali.

Práva a možnosti dotknutej osoby

Ak to umožňuje príslušné právo podľa článkov 15. až 22. GDPR, dotknutá osoba môže uplatňovať tieto špecifické práva:

Právo na prístup: Dotknutá osoba má právo na prístup k svojím osobným údajom s cieľom overiť, či sú jej osobné údaje spracované v súlade so zákonom.

Právo na opravu: Dotknutá osoba má právo požiadať o opravu akýchkoľvek nepresných alebo neúplných údajov, ktoré sa o nej vedú s cieľom chrániť presnosť takýchto informácií a prispôsobiť ich spracovaniu údajov.

Právo na vymazanie: Dotknutá osoba má právo požiadať, aby správca údajov o nej vymazal informácie a aby tieto údaje už viac nespracoval.

Právo na obmedzenie spracovania: Dotknutá osoba má právo požadovať, aby kontrolór údajov spracoval jeho/jej údaje v obmedzenej miere.

Právo na prenos údajov: Dotknutá osoba má právo požadovať prenosnosť údajov, čo znamená, že dotknutá osoba môže prijať pôvodne poskytnuté osobné údaje v štruktúrovanom a bežne používanom formáte, alebo že dotknutá osoba môže požiadať o prenos údajov iného dátového kontrolóra.

Právo na námietku: Dotknutá osoba, ktorá poskytne kontrolórovi údajov osobné údaje, má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu údajov z viacerých dôvodov uvedených v GDPR bez toho, aby musela svoje rozhodnutie zdôvodniť.

Právo nepodliehať automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu: Dotknutá osoba má právo nepodliehať rozhodnutiu založenému iba na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ak takéto profilovanie vytvára právny účinok týkajúci sa dotknutej osoby alebo ho/ju podobne významne ovplyvňuje.

Právo podať sťažnosť na kontrolnom orgáne: Každá dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na kontrolnom orgáne, najmä v členskom štáte EÚ, v ktorom má obvyklé bydlisko, miesto výkonu práce alebo miesto údajného porušenia, ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracovanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, porušuje nariadenie GDPR. 

Vždy, keď je spracovanie založené na súhlase, ako je to v článku 7 nariadenia GDPR, dotknutá osoba môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Pokiaľ potrebujete viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov, kontaktujte nás. Máte právo vzniesť námietky voči takémuto spracovaniu a ak toto právo si prajete uplatniť, kontaktujte nás. Majte, prosím, na pamäti, že ak uplatníte svoje právo vzniesť námietku, môže to mať vplyv na našu schopnosť vykonávať a dodávať služby pre Vás a vo Váš prospech. Máte právo požadovať informácie o svojich osobných údajoch a zároveň právo na prístup k nim. Ďalej máte právo po nás požadovať, aby sme vaše osobné údaje opravili alebo zmazali alebo obmedzili ich spracúvanie. Zároveň môžete vznášať námietky voči spracúvaniu svojich osobných údajov alebo požadovať preložiteľnosť týchto údajov. Zároveň máte právo adresovať svoj nárok, sťažnosť či iný dopyt priamo na zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov so sídlom na Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Zabezpečenie osobných údajov

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, spracúvame na účely definované v týchto Zásadách a na časové obdobie, ktoré je potrebné len na účely, pre ktoré sme ich zhromaždili. Rôzne zákony môžu tiež vyžadovať povinnosti, aby sme uchovávali rôzne údaje na rôzne časové obdobia. Dodržiavame administratívne, technické a fyzické bezpečnostné opatrenia určené na ochranu vami poskytnutých osobných údajov pred náhodným, nezákonným alebo neoprávneným zničením, stratou, zmenou, prístupom, sprístupnením alebo používaním. Aby sme zabezpečili primeranú bezpečnosť a dôvernosť osobných údajov, uplatňujeme nasledujúce bezpečnostné opatrenia: šifrovanie údajov v tranzite; kontroly overovania používateľa; zabezpečenú sieťovú infraštruktúru a monitorovanie siete.

Doba uchovávania osobných údajov

V našich systémoch uchovávame osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, spôsobom, ktorý umožňuje identifikáciu dotknutých osôb nie na dlhšiu dobu, ako to je potrebné vzhľadom na účely, na ktoré boli údaje zhromaždené, alebo pre ktoré sa tieto údaje ďalej spracovávajú. Toto špecifické obdobie určíme s prihliadnutím na nevyhnutnosť uchovávať zhromaždené osobné údaje za účelom ponúknuť a poskytnúť Vami požadované služby; s cieľom chrániť zákonnosť spracúvania Prevádzkovateľa, ako je opísané v týchto účeloch a existenciu špecifických právnych či zmluvných povinností a záväzkov, ktoré spracovanie a súvisiace uchovávanie je nevyhnutné na konkrétne časové obdobie. Ak svoj profil nezmažete alebo neodvoláte súhlas, ktorý ste dali pri registrácii, vaše osobné údaje budeme spracúvať počas 7 rokov od okamihu, keď ste naposledy uzavreli zmluvu s nami alebo naším klientom, ale nie menej než 7 rokov od okamihu poskytnutia súhlasu. Ak zhodnotíme, že vaše údaje už nie sú nutné na žiadny z účelov, na ktoré boli spracúvané, tieto údaje zmažeme.

Zdieľanie osobných údajov

Osobné údaje, ktoré o Vás zhromažďujeme, nezverejňujeme, okrem prípadov, ktoré sú uvedené v našich Zásad ochrany osobných údajov alebo v samostatných oznámeniach poskytnutých v súvislosti s konkrétnymi činnosťami. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s obchodnými partnermi - zamestnávateľmi, ktorí poskytujú služby v našom mene na základe našich pokynov. Týchto obchodných partnerov neoprávňujeme, aby používali alebo zverejňovali informácie, okrem prípadov, keď je to potrebné na vykonávanie služieb v našom mene alebo na splnenie zákonných požiadaviek. Vaše osobné údaje taktiež môžeme zdieľať s našimi právne prepojenými spoločnosťami; ak ste uchádzač o zamestnanie, s klientmi, ktorí môžu mať k dispozícii pracovné príležitosti alebo záujem o umiestnenie našich uchádzačov o prácu, prípadne s inými osobami, s ktorými spolupracujeme, ako napr. externí poradcovia, aby sme pre Vás našli zamestnanie či Vám pomohli zaistiť vstup na pracovný trh; a s ostatnými, s ktorými pracujeme, s právnymi a daňovými poradcami, pokiaľ je to potrebné k plneniu našich právnych povinností či obhajobe právnych nárokov. Okrem toho môžeme o Vás zverejňovať osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, ak je to vyžadované právnymi predpismi alebo zákonným postupom; orgánom činným v trestnom konaní alebo iným štátnym úradom na základe žiadosti o zákonné zverejnenie; a keď sa domnievame, že zverejnenie je potrebné alebo vhodné na zabránenie fyzickej ujmy alebo finančnej straty alebo v súvislosti s vyšetrovaním podozrivých alebo skutočných podvodných alebo nezákonných činností. Taktiež si vyhradzujeme právo na prenos osobných údajov, ktoré o Vás máme, v prípade, že predáme alebo presunieme celú, alebo časť našej Spoločnosti, alebo majetku, platí to aj v prípade reorganizácie, zániku alebo likvidácie.

Prenosy osobných údajov do iných krajín

Vzhľadom na skutočnosť, že spracúvame vaše osobné údaje výslovne na účel našich aktivít ako sprostredkovateľa zamestnania a aby sme poskytovali s tým súvisiace služby, prenášame vaše údaje zamestnávateľom hľadajúcim zamestnancov na inzerované pozície. V takom prípade sú naša spoločnosť a potenciálny zamestnávateľ nezávislými prevádzkovateľmi vašich osobných údajov. Osobné údaje je možné ďalej poskytovať oprávneným štátnym úradom, inštitúciám či ďalším entitám za splnenia príslušných zákonných podmienok. Ak to bude nutné na splnenie účelu spracúvania osobných údajov nutných na plnenie našich zákonných povinností či zmluvných záväzkov, na ochranu našich legitímnych záujmov alebo ak to bude plynúť z vášho súhlasu, môžeme vaše osobné údaje previesť externým dodávateľom, ktorí nám poskytujú podporu počas náborového procesu. Títo externí dodávatelia môžu byť v pozícii poskytovateľov vašich osobných údajov - v takom prípade musia títo dodávatelia spracúvať a zabezpečiť osobné údaje v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov. Osobné údaje, ktoré o Vás zhromažďujeme, môžeme prenášať i do krajín odlišných od krajiny, v ktorej boli Vaše osobné údaje pôvodne zhromaždené. Tieto krajiny nemusia mať rovnaké zákony na ochranu údajov ako krajina, v ktorej ste osobné údaje pôvodne poskytli. V prípade prenosu Vašich osobných údajov do iných krajín, budeme ich chrániť tak, ako je opísané v týchto Zásadách o spracovaní osobných údajov, a takéto prenosy budú v súlade s platnými právnymi predpismi. Krajiny, do ktorých môžeme presunúť osobné údaje zhromaždené o vás, môžu byť v rámci Európskej únie (Nemecko, Taliansko a Rakúsko) a mimo Európskej únie (Švajčiarsko). Pri prenose osobných údajov z Európskej únie do krajín alebo medzinárodných organizácií, ktoré sídlia mimo Európsku úniu, prenos prebieha na základe rozhodnutia Európskej komisie (ďalej len "EK") o tom, že v tejto krajine je zaistená primeraná úroveň ochrany osobných údajov a v prípade ne existencie rozhodnutia o primeranosti, iných zákonom povolených dôvodov, a to buď na základe a) právne záväzného a vynútiteľného nástroja medzi verejnými úradmi alebo orgánmi; b) záväzných firemných pravidiel; či c) štandardných zmluvných doložiek o ochrane údajov (predtým nazývanej doložky o modeloch) prijatej EK atď.

Aktualizácie Zásad ochrany osobných údajov

Tento dokument Zásady diel spracovania osobných údajov, vrátane všetkých dodatkov, môžu byť pravidelne aktualizované, aby odrážali zmeny v našich postupoch ochrany osobných údajov a právnych predpisov. V prípade významných zmien Vás upozorníme uverejnením oznámenia na našej internetovej stránke, v ktorom bude uvedený údaj o dátume poslednej aktualizácie.

Kontakt na zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov v našej spoločnosti

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, alebo pripomienky k týmto Zásady spracovania osobných údajov alebo ak chcete uplatňovať svoje práva, napíšte na poštovú/emailovú adresu:

Ing.  Silvia Kánová - ESPOR, Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko, e-mail: espor@espor.sk