.

Obchodné podmienky


OBCHODNÉ PODMIENKY

Prevádzkovateľ:

Ing. Silvia Kánová - ESPOR

Miesto podnikania: Kapitulská 12, 97405 Banská Bystrica

Telefonický kontakt: +421 905 834 796

Emailový kontakt: espor@espor.sk

Zapísaný: Živnosť bola zapísaná na okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania v Banskej Bystrici.

IČO: 37330845

Číslo účtu: 26 2713 1839/1100

IBAN: SK69 1100 0000 0026 2713 1839, BIC SWIFT: TATRSKBX

Bankový útvar: Tatrabanka

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah, práva a povinnosti medzi predávajúcim (prevádzkovateľ) na strane jednej a kupujúcim (zákazník) na strane druhej, v súvislosti s predajom internetových služieb alebo iných fyzických i nefyzických produktov, ponúkaných na stránke www.espor.sk (ďalej iba "produkty").

Objednávanie

Postup pri objednávaní produktov na web stránke www.espor.sk:

Zákazník si objedná produkt prekliknutím sa na objednávkový formulár. Následne je tento formulár potrebné vyplniť. Obsahuje položky, ktoré musia byť vyplnené kupujúcim, pre účely fakturácie daňového dokladu konkrétneho vybraného produktu. 

Pred kliknutím na tlačidlo "Objednať" je kupujúci povinný potvrdiť, že súhlasí s obchodnými podmienkami.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje potrebné pre vystavenie daňového dokladu sú považované za prísne dôverné a tieto údaje budú v zmysle Nariadenia EÚ 2016/679 a Zákona  o ochrane osobných údajov a č. 18/2018 Z.z.  použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe.

Potvrdenie objednávky

Po odoslaní objednávky je na zákazníkom uvedený e-mail automaticky odoslaný informatívny e-mail o obdržaní objednávky a zaslaná faktúra k úhrade. Týmto sa považuje objednávka zo strany kupujúceho ako záväzná.

Zrušenie objednávky

Objednávku môže kupujúci zrušiť písomne, oznámením na e-mail uvedený v kontakte tejto web stránky, a to jedine pred jeho úhradou.

Platba

Platbu kupujúci uskutoční na základe faktúry odoslanej na e-mail kupujúceho a to prevodným príkazom na účet predávajúceho.

Dodanie tovaru

Po prijatí platby na účet predávajúceho, predávajúci odošle kupujúcemu zakúpené produkty. Produkty budú expedované hneď, ako to bude možné, za pomoci vopred dohodnutého druhu prepravy, najneskôr do 24 hod. od obdržania objednávky, počas pracovných dní, 

Odstúpenie od zmluvy

Podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. je spotrebiteľ oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia produktu.

Reklamácie

V prípade, že po zaplatení za objednaný fyzický produkt nebude doručený do 14 dní od objednania, bez vysvetlenia zo strany predávajúceho, zašlite reklamáciu na espor@espor.sk. V prípade, že budete chcieť reklamovať chybný príp. poškodený tovar,  zašlite nám reklamáciu na espor@espor.sk a tovar nám zašlite poštou alebo ho môžte doručiť aj osobne, a to na adresu ESPOR, Kapitulská 12, Banská Bystrica.

V prípade uznania reklamácie Vám reklamovaný tovar bude vymenený alebo máte právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.  Reklamáciu vybavujeme v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. Na Váš e-mail odpovieme čo najskôr a túto našu odpoveď budete môcť považovať za potvrdenie o prijatí Vašej reklamácie.

Záverečné ustanovenia

Kupujúci si je vedomý autorských práv k zakúpeným produktom. Akékoľvek kopírovanie a poskytnutie zakúpených produktov tretej strane je trestné v zmysle platných zákonov. Kupujúci prehlasuje, že pred odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Tieto obchodné podmienky boli sformulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, že sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku, telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Obchodné podmienky v tomto znení sú platné od 1. 10. 2018.