.

O agentúre ESPOR


Personálne obsadenie


Ing. Silvia Kánová

manažment
sprostredkovanie práce
personálne poradenstvo

Odborný profil:

 • ukončené inžinierske štúdium na Ekonomickej Fakulte UMB v Banskej Bystrici, odbor:  Marketing a manažment
 • štátna jazyková skúška z nemeckého jazyka 
 • ukončené štúdium na Hotelovej škole v Piešťanoch 
 • dlhodobý pracovný pobyt a sezónne práce v hotelierstve v Nemecku 
 • 20-ročné skúsenosti v personálnom poradenstve a so sprostredkovaním práce
 • v Agentúre ESPOR od roku 2000  

Bc. Zuzana Jurgová 

personalista

administratíva




Lenka Ďurčanská

personalista

administratíva


Informácie o Agentúre ESPOR

 • Agentúra ESPOR vznikla v roku 2000 a je najdlhšie pôsobiaca agentúra v oblasti sprostredkovania práce v odbore hoteliérstvo v nemecky hovoriacich krajinách na Slovensku. 
 • Agentúra ESPOR pracuje na základe povolenia na sprostredkovanie zamestnania č. 8529/2000, č. 8197/2005 - OSS vydanej Ústredím práce, rodiny a služieb v Bratislave a živnostenského oprávnenia.
 • Obchodný názov: Ing. Silvia Kánová - ESPOR
 • Miesto podnikania: Podháj 6, 974 05 Banská Bystrica
 • IČO: 37330845, DIČ: 1033847078 
 • Zapísaný: v Živnostenskom registri Okresného úradu v Banskej Bystrici od 14. 11. 2000, číslo 601-17500

V mene agentúry ESPOR personnel consulting nemá právo vystupovať žiadna iná osoba, agentúru ESPOR nezastupujú iné agentúry, ani sprostredkovatelia.