.

O agentúre ESPOR


Základné informácie

 • Agentúra ESPOR vznikla v roku 2000 a je najdlhšie pôsobiaca agentúra v oblasti sprostredkovania práce v odbore hoteliérstvo v nemecky hovoriacich krajinách na Slovensku.
 • Agentúra ESPOR sídli v Banskej Bystrici.
 • Agentúra ESPOR pracuje na základe povolenia na sprostredkovanie zamestnania č. 8529/2000, č. 8197/2005 - OSS vydanej Ústredím práce, rodiny a služieb v Bratislave a živnostenského oprávnenia.
 • Obchodný názov: Ing. Silvia Kánová - ESPOR
 • Miesto podnikania: Podháj 6, 974 05 Banská Bystrica
 • Prevádzka: Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
 • IČO: 37330845
 • DIČ: 1033847078 Zapísaný: v Živnostenskom registri Okresného úradu v Banskej Bystrici od 14. 11. 2000, číslo 601-17500

Personálne obsadenie


Ing. Silvia Kánová
manažment
sprostredkovanie práce


Odborný profil:

 • ukončené štúdium na Hotelovej škole v Piešťanoch
 • ukončené inžinierske štúdium na Ekonomickej Fakulte UMB v Banskej Bystrici, odbor:  Marketing a manažment
 • štátna jazyková skúška z nemeckého jazyka 
 • dlhodobý pracovný pobyt a sezónne práce v hotelierstve v Nemecku 
 • 20-ročné skúsenosti v personálnom poradenstve a so sprostredkovaním práce v hotelierstve v nemecky hovoriacich krajinách

Bc. Zuzana Jurgová 
registrácie
administratíva


Odborný profil: 

 • ukončené bakalárske štúdium na EF UMB v odbore: Verejná ekonomika a manažment 
 • v Agentúre ESPOR pôsobí od roku 2016 


V mene agentúry ESPOR personnel consulting nemá právo vystupovať žiadna iná osoba, 

agentúru ESPOR nezastupujú iné agentúry, ani sprostredkovatelia.